USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowyc

Proszę zapoznać się z treścią Ustawy.
za_mgłą

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowyc

Post autor: za_mgłą » śr gru 09, 2009 8:47 am

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne,
dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i
trybie określonym ustawą.
Art. 2.
1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych
oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane
w zbiorach danych.
2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
1) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach
ewidencyjnych,
2) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych
poza zbiorem danych.
3. W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie
ze względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w
szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych
anonimizacji, mają zastosowanie jedynie przepisy rozdziału 5.
Art. 3.
1. Ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego
oraz do państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L
281 z 23.11.1995, str. 31, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str.
355, z późn. zm.).
Opracowano na podstawie:
tj. Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz.
926, Nr 153, poz.
1271, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 33, poz.
285, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711, z 2007
r. Nr 165, poz. 1170,
Nr 176, poz. 1238.
©Kancelaria Sejmu s. 2/2
2007-10-08
2. Ustawę stosuje się również do:
1) podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
2) osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących
osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z
działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych
- które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu
środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Art. 3a.
1. Ustawy nie stosuje się do:
1) osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych
lub domowych,
2) podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim,
wykorzystujących środki techniczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wyłącznie do przekazywania danych.
2. Ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 14-19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się również
do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia
26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) oraz do
działalności literackiej lub artystycznej, chyba że wolność wyrażania swoich
poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą.
Art. 4.
Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.
Art. 5.
Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują
dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
tych ustaw.
Art. 6.
1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer
identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej
cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187,
z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r., Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271.
©Kancelaria Sejmu s. 3/3
2007-10-08
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Art. 7.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw
danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów,
niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony
funkcjonalnie,
2) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane
na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza
te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
2a) systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących
ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi
programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
2b) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to
wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
3) usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub
taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której
dane dotyczą,
4) administratorze danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną,
podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i
środkach przetwarzania danych osobowych,
5) zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli,
którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto
składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z
oświadczenia woli o innej treści [.] <,>
6) odbiorcy danych - rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane
osobowe, z wyłączeniem:
a) osoby, której dane dotyczą,
b) osoby upowa¿nionej do przetwarzania danych,
c) przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a,
d) podmiotu, o którym mowa w art. 31,
e) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym
dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem,
7) państwie trzecim - rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
©Kancelaria Sejmu s. 4/4
2007-10-08
Rozdział 2
Organ ochrony danych osobowych
Art. 8.
1. Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, zwany dalej „Generalnym Inspektorem”.
2. Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za
zgodą Senatu.
3. Na stanowisko Generalnego Inspektora może być powołany ten, kto łącznie
spełnia następujące warunki:
1) jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym,
3) posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie
zawodowe,
4) nie był karany za przestępstwo.
4. Generalny Inspektor w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie.
5. Kadencja Generalnego Inspektora trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania.
Po upływie kadencji Generalny Inspektor pełni swoje obowiązki do czasu
objęcia stanowiska przez nowego Generalnego Inspektora.
6. Ta sama osoba nie może być Generalnym Inspektorem więcej niż przez dwie kadencje.
7. Kadencja Generalnego Inspektora wygasa z chwilą jego śmierci, odwołania lub
utraty obywatelstwa polskiego.
8. Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje Generalnego Inspektora, jeżeli:
1) zrzekł się stanowiska,
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby,
3) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu,
4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa.
Art. 9.
Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Generalny Inspektor składa
przed Sejmem następujące ślubowanie:
„Obejmując stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
uroczyście ślubuję dochować wierności postanowieniom Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, strzec prawa do ochrony danych osobowych,
a powierzone mi obowiązki wypełniać sumiennie i bezstronnie.”
Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.
Art. 10.
1. Generalny Inspektor nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska
profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych.
©Kancelaria Sejmu s. 5/5
2007-10-08
2. Generalny Inspektor nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego
ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego
urzędu.
Art. 11.
Generalny Inspektor nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności
karnej ani pozbawiony wolności. Generalny Inspektor nie może być
zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa
i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku
postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który
może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Art. 12.
Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:
1) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych,
2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach
wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
3) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych
zbiorach,
4) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych
osobowych,
5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony
danych osobowych,
6) uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących
się problematyką ochrony danych osobowych.
Art. 12a.
1. Na wniosek Generalnego Inspektora Marszałek Sejmu może powołać zastępcę
Generalnego Inspektora. Odwołanie zastępcy Generalnego Inspektora następuje
w tym samym trybie.
2. Generalny Inspektor określa zakres zadań swojego zastępcy.
3. Zastępca Generalnego Inspektora powinien spełniać wymogi określone w art. 8
ust. 3 pkt 1, 2 i 4 oraz posiadać wyższe wykształcenie i odpowiednie doświadczenie
zawodowe.
Art. 13.
1. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej Biurem.
2. (uchylony).
3. Organizację oraz zasady działania Biura określa statut nadany, w drodze rozporządzenia,
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
©Kancelaria Sejmu s. 6/6
2007-10-08
Art. 14.
W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 12 pkt 1 i 2, Generalny Inspektor,
zastępca Generalnego Inspektora lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura,
zwani dalej „inspektorami”, mają prawo:
1) wstępu, w godzinach od 6.00 do 22.00, za okazaniem imiennego upoważnienia
i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany
jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza
zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności
kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,
2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać
osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni
związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych
służących do przetwarzania danych,
5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.
Art. 15.
1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna
będąca administratorem danych osobowych są obowiązani umo¿liwić inspektorowi
przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umo¿liwić przeprowadzenie
czynności oraz spełnić ¿ądania, o których mowa w art. 14 pkt 1-4.
2. W toku kontroli zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1a, inspektor
przeprowadzający kontrolę ma prawo wglądu do zbioru zawierającego dane
osobowe jedynie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela kontrolowanej
jednostki organizacyjnej.
Art. 16.
1. Z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz
doręcza kontrolowanemu administratorowi danych.
2. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, który może
wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych,
inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może,
w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Generalnemu Inspektorowi.
Art. 17.
1. Jeżeli na podstawie wyników kontroli inspektor stwierdzi naruszenie przepisów
o ochronie danych osobowych, występuje do Generalnego Inspektora o zastosowanie
środków, o których mowa w art. 18.
2. Na podstawie ustaleń kontroli inspektor może żądać wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko
©Kancelaria Sejmu s. 7/7
2007-10-08
osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poinformowania go, w określonym
terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.
Art. 18.
1. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny
Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej,
nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności:
1) usunięcie uchybień,
2) uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie
danych osobowych,
3) zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane
osobowe,
4) wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,
5) zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
6) usunięcie danych osobowych.
2. Decyzje Generalnego Inspektora, o których mowa w ust. 1, nie mogą ograniczać
swobody działania podmiotów zgłaszających kandydatów lub listy kandydatów
w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu, do Senatu
i do organów samorządu terytorialnego, a także w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, pomiędzy dniem zarządzenia wyborów a dniem głosowania.
2a. Decyzje Generalnego Inspektora, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do
zbiorów określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1a, nie mogą nakazywać usunięcia danych
osobowych zebranych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych
na podstawie przepisów prawa.
3. W przypadku gdy przepisy innych ustaw regulują odrębnie wykonywanie czynności,
o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy tych ustaw.
Art. 19.
W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej,
jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych
wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor
kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie.
Art. 20.
Generalny Inspektor składa Sejmowi, raz w roku, sprawozdanie ze swojej działalności
wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych.
Art. 21.
1. Strona może zwrócić się do Generalnego Inspektora z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
2. Na decyzję Generalnego Inspektora w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
©Kancelaria Sejmu s. 8/8
2007-10-08
Art. 22.
Postępowanie w sprawach uregulowanych w niniejszej ustawie prowadzi się według
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile przepisy ustawy nie stanowią
inaczej.
Art. 22a.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
wzór upoważnienia i legitymacji służbowej, o których mowa w art. 14 pkt 1,
uwzględniając konieczność imiennego wskazania inspektora Biura Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
Rozdział 3
Zasady przetwarzania danych osobowych
Art. 23.
1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych,
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa,
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla
dobra publicznego,
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie
nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować również przetwarzanie
danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 jest
niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie
zgody będzie możliwe.
4. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w
szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Art. 24.
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator
danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
©Kancelaria Sejmu s. 9/9
2007-10-08
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem
danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i
nazwisku,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania
informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje,
o jego podstawie prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego
celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.
Art. 25.
1. W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą,
administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po
utrwaleniu zebranych danych, o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem
danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i
nazwisku,
2) celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców danych,
3) źródle danych,
4) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
5) uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych
bez wiedzy osoby, której dane dotyczą,
2) (uchylony),
3) dane te są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych,
statystycznych lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza
praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, a spełnienie wymagań określonych
w ust. 1 wymagałoby nadmiernych nakładów lub zagrażałoby realizacji
celu badania,
4) (uchylony),
5) dane są przetwarzane przez administratora, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i
ust. 2 pkt 1, na podstawie przepisów prawa,
6) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.
Art. 26.
1. Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności
w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:
©Kancelaria Sejmu s. 10/10
2007-10-08
1) przetwarzane zgodnie z prawem,
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem ust. 2,
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane,
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne,
jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz
następuje:
1) w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych,
2) z zachowaniem przepisów art. 23 i 25.
Art. 26a.
1. Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy osoby,
której dane dotyczą, jeżeli jego treść jest wyłącznie wynikiem operacji na danych
osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozstrzygnięcie zostało podjęte podczas zawierania
lub wykonywania umowy i uwzględnia wniosek osoby, której dane dotyczą.
Art. 27.
1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność
wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia,
kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących
skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o
usunięcie dotyczących jej danych,
2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych
bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,
3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą,
nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu
ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora,
4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych
związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych
organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych,
filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie
danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo
©Kancelaria Sejmu s. 11/11
2007-10-08
osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i
zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych,
5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw
przed sądem,
6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych
odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych
danych jest określony w ustawie,
7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia
usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo
leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania
udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych
osobowych,
8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej
przez osobę, której dane dotyczą,
9) jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania
rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej
lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może
następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały
przetworzone,
10) przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i
obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym.
Art. 28.
1. (skreślony).
2. Numery porządkowe stosowane w ewidencji ludności mogą zawierać tylko
oznaczenie płci, daty urodzenia, numer nadania oraz liczbę kontrolną.
3. Zabronione jest nadawanie ukrytych znaczeń elementom numerów porządkowych
w systemach ewidencjonujących osoby fizyczne.
Art. 29.
1. W przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie
do zbioru, administrator danych udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom
lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
2. Dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, mogą
być także udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom
i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią
potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności
osób, których dane dotyczą.
3. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że
przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje
umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać
ich zakres i przeznaczenie.
4. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
dla którego zostały udostępnione.
©Kancelaria Sejmu s. 12/12
2007-10-08
Art. 30.
Administrator danych odmawia udostępnienia danych osobowych ze zbioru danych
podmiotom i osobom innym niż wymienione w art. 29 ust. 1, jeżeli spowodowałoby
to:
1) ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,
2) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi
lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
4) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych
osób.
Art. 31.
1. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy
zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie
i celu przewidzianym w umowie.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania
danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa
w art. 36-39, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa
w art. 39a. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność
jak administrator danych.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, odpowiedzialność za przestrzeganie
przepisów niniejszej ustawy spoczywa na administratorze danych, co nie wyłącza
odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych
niezgodnie z tą umową.
5. Do kontroli zgodności przetwarzania danych przez podmiot, o którym mowa w
ust. 1, z przepisami o ochronie danych osobowych stosuje się odpowiednio
przepisy art. 14-19.
Art. 31a.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę
albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany
wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 4
Prawa osoby, której dane dotyczą
Art. 32.
1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia
administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przy©
Kancelaria Sejmu s. 13/13
2007-10-08
padku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania
oraz imienia i nazwiska,
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych
w takim zbiorze,
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba
że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy
państwowej, służbowej lub zawodowej,
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym
mowa w art. 26a ust. 2,
6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli
są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane,
7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze
względu na jej szczególną sytuację,
8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych
w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych
osobowych innemu administratorowi danych,
9) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego
rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1.
2. W przypadku wniesienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, administrator
danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo
bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi, który wydaje
stosowną decyzję.
3. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, dalsze przetwarzanie
kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może
jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer
PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych
tej osoby w celach objętych sprzeciwem.3a. W razie wniesienia żądania, o
którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 9, administrator danych bez zbędnej zwłoki
rozpatruje sprawę albo przekazuje ją wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska
Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję.
4. Jeżeli dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych,
statystycznych lub archiwalnych, administrator danych może odstąpić od
informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby
to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.
5. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
©Kancelaria Sejmu s. 14/14
2007-10-08
Art. 33.
1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany,
w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić,
odnośnie jej danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt
1-5a, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:
1) jakie dane osobowe zawiera zbiór,
2) w jaki sposób zebrano dane,
3) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
4) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.
2. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 1,
udziela się na piśmie.
Art. 34.
W sprawach informowania i udostępniania danych osobie, której dane dotyczą, stosuje
się przepisy art. 30.
Art. 35.
1. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy
albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator
danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych
danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych
osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub
sprostowania określają odrębne ustawy.
2. W razie niedopełnienia przez administratora danych obowiązku, o którym mowa
w ust. 1, osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora
z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.
3. Administrator danych jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych
administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu
lub sprostowaniu danych.
Rozdział 5
Zabezpieczenie danych osobowych
Art. 36.
1. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien
zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
©Kancelaria Sejmu s. 15/15
2007-10-08
2. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania
danych oraz środki, o których mowa w ust. 1.
3. Administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego
przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w ust. 1, chyba że
sam wykonuje te czynności.
Art. 37.
Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie
nadane przez administratora danych.
Art. 38.
Administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe,
kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
Art. 39.
1. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania,
która powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby upoważnionej,
2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych,
3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.
2. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować
w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
Art. 39a.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz podstawowe
warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, uwzględniając zapewnienie
ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedniej do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a także wymagania w zakresie odnotowywania
udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Rozdział 6
Rejestracja zbiorów danych osobowych
Art. 40.
Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1.
©Kancelaria Sejmu s. 16/16
2007-10-08
Art. 41.
1. Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać:
1) wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych,
2) oznaczenie podmiotu prowadzącego zbiór i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą
do prowadzenia zbioru, a w przypadku podmiotu, o którym mowa w art.
31a, oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania,
3) cel przetwarzania danych,
3a) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych,
4) sposób zbierania oraz udostępniania danych,
4a) informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane,
5) opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych
w art. 36-39,
6) informację o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych,
określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a,
7) informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
2. Administrator danych jest obowiązany zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą
zmianę informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia dokonania
zmiany w zbiorze danych. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio
przepisy o rejestracji zbiorów danych.
Art. 42.
1. Generalny Inspektor prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych
osobowych. Rejestr powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 41
ust. 1 pkt 1-4a i 7.
2. Każdy ma prawo przeglądać rejestr, o którym mowa w ust. 1.
3. Na żądanie administratora danych może być wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu
zgłoszonego przez niego zbioru danych, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Generalny Inspektor wydaje administratorowi danych, o których mowa w art. 27
ust. 1, zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych niezwłocznie po dokonaniu
rejestracji.
Art. 43.
1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych:
1) objętych tajemnicą państwową ze względu na obronność lub bezpieczeństwo
państwa, ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i
porządku publicznego,
1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych
przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności,
©Kancelaria Sejmu s. 17/17
2007-10-08
2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego
oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym,
2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
2b) przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej
Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji
Wizowej;
3) dotyczących osób nale¿ących do kościoła lub innego związku wyznaniowego,
o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła
lub związku wyznaniowego,
4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług
na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich
zrzeszonych lub uczących się,
5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej,
adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego
lub biegłego rewidenta,
6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu,
Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta,
burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego
i referendum lokalnego,
7) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie
niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia
wolności,
8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia
sprawozdawczości finansowej,
9) powszechnie dostępnych,
10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania
dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego,
11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.
2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o
których mowa w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę
Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnemu Inspektorowi
nie przysługują uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1 i
3-5 oraz art. 15-18.
Art. 44.
1. Generalny Inspektor wydaje decyzję o odmowie rejestracji zbioru danych, jeżeli:
1) nie zostały spełnione wymogi określone w art. 41 ust. 1,
2) przetwarzanie danych naruszałoby zasady określone w art. 23-30,
3) urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania zbioru danych
zgłoszonego do rejestracji nie spełniają podstawowych warunków technicznych
i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art.
39a.
2. Odmawiając rejestracji zbioru danych, Generalny Inspektor, w drodze decyzji
administracyjnej, nakazuje:
©Kancelaria Sejmu s. 18/18
2007-10-08
1) ograniczenie przetwarzania wszystkich albo niektórych kategorii danych
wyłącznie do ich przechowywania lub
2) zastosowanie innych środków, o których mowa w art. 18 ust. 1.
3. (uchylony).
4. Administrator danych może zgłosić ponownie zbiór danych do rejestracji po usunięciu
wad, które były powodem odmowy rejestracji zbioru.
5. W razie ponownego zgłoszenia zbioru do rejestracji administrator danych może
rozpocząć ich przetwarzanie po zarejestrowaniu zbioru.
Art. 44a.
Wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych jest dokonywane, w drodze decyzji
administracyjnej, jeżeli:
1) zaprzestano przetwarzania danych w zarejestrowanym zbiorze,
2) rejestracji dokonano z naruszeniem prawa.
Art. 45. (uchylony).
Art. 46.
1. Administrator danych może, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpocząć ich przetwarzanie
w zbiorze danych po zgłoszeniu tego zbioru Generalnemu Inspektorowi, chyba
że ustawa zwalnia go z tego obowiązku.
2. Administrator danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, może rozpocząć ich
przetwarzanie w zbiorze danych po zarejestrowaniu zbioru, chyba że ustawa
zwalnia go z obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji.
Art. 46a.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1, uwzględniając obowiązek zamieszczenia
informacji niezbędnych do stwierdzenia zgodności przetwarzania danych
z wymogami ustawy.
Rozdział 7
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Art. 47.
1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo
docelowe daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium
przynajmniej takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika z obowiązku
nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami
ratyfikowanej umowy międzynarodowej.
3. Administrator danych może jednak przekazać dane osobowe do państwa trzeciego,
jeżeli:
©Kancelaria Sejmu s. 19/19
2007-10-08
1) osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody na piśmie,
2) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy administratorem
danych a osobą, której dane dotyczą, lub jest podejmowane na jej życzenie,
3) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby,
której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem,
4) przekazanie jest niezbędne ze względu na dobro publiczne lub do wykazania
zasadności roszczeń prawnych,
5) przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą,
6) dane są ogólnie dostępne.
Art. 48.
W przypadkach innych niż wymienione w art. 47 ust. 2 i 3 przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego, które nie daje gwarancji ochrony danych osobowych
przynajmniej takich, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może
nastąpić po uzyskaniu zgody Generalnego Inspektora, pod warunkiem że administrator
danych zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności
oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Rozdział 8
Przepisy karne
Art. 49.
1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne
albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne,
przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia,
kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 50.
Kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe niezgodnie
z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
Art. 51.
1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych
osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
©Kancelaria Sejmu s. 20/20
2007-10-08
2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 52.
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia
ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 53.
Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 54.
Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby,
której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających
korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Art. 55-60. (pominięte).
Art. 61.
1. Podmioty określone w art. 3, prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy zbiory
danych osobowych w systemach informatycznych, mają obowiązek złożenia
wniosków o zarejestrowanie tych zbiorów w trybie określonym w art. 41,
w terminie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, chyba że ustawa zwalnia
ich z tego obowiązku.
2. Do czasu rejestracji zbioru danych osobowych w trybie określonym w art. 41,
podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić te zbiory bez rejestracji.
Art. 62.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że:
1) art. 8-11, art. 13 i 45 wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia,
2) art. 55-59 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zablokowany

Wróć do „USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”